headerphoto

ေၶႃႈသင်ႇထုိင်

မႂ်ႇသုင်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႄလႈပီႈၼွင့်ၸၢဝ်းၶူိဝ်းၸုိင်ႈမူိင်းတႆးတင်းသဵင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႉၼုမ်ႇဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆ့ေတပဵၼ်ၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဝၼ်းမူိဝ်းၼႃႈ ေတၸၢင်ႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႂ်ႈဝၼ်း မူိဝ်း ၼႃႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ့်ၽႂ်ၽႂ်ေၵႃႈေတႁူႉထုိင်ယူႇ၊ ၵူၺ်းၼႃႇသဵၼ်ႈသႆၢတၢင်းဢၼ်ထုၵ်ႇလီပႆၵႂႃႇႁႂ်ႈထုိင် ၼၼ့် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၵမ်ႈၽွင်ႈသမ့်ဢမ်ႇပႆႇၶႂ်ႈေပႃးပွင်ႇၸႂ်လီႄလႈ ၼင်ႇႁုိဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်း သဵင်ႈေတပွင်ၸႂ်ေသ ဢမ်ႇၵႃး ေတၸၢင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်၊ ၽွမ့်သဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်လႆႈၼၼ့်၊ မီႈယူႇတီႈလႂ်၊ယူႇ သဝ်းႁိမ်းလႂ်ေၵႃႈ ၶႅၼ်းေတႃႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇမႃးႁႃသူႇၸႂ်းၵၼ်၊ တႅမ်ႈလိၵ်ႈထွင်ထိုင်ၵၼ်၊ ၵပ်းသၢၼ်ၵပ်း သိုပ်ႇၵၼ်၊ ႁႂ်ႈႁူႉပွင်ႉၸႂ်ၼႂ်းတၢင်းလဵဝ်မူိၼ်ၵၼ်ၵူႊလွင်ႈလွင်ႈ၊ဝူၼ့်ႁၼ်ထုိင်ၸူိင့်ၼင်ႇၼႆေသၸင်ႇလႆႈၶပ်း ၶုိင်ဝႅပ့်မွၵ်ႇမုၼ်းမႂ်ႇဢွၼ်ႇၼႆ့ၶုိၼ်ႈမႃးၼင်ႇႁုိဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းၶဝ်ေပႃးေတလႆႈလႅၵ်ႈလႆၢႈ ပႆၢးဝူၼ့်တၢင်း ႁူႉႁၼ်ၵၼ်လႆႈၼၼ့်ေဢႃႈ။ ေပႃးဝႃႈၽူႈလႂ်ၽႂ်ေသဢမ်ႇဝႃႈေပႃးမီးပႆၢးဝူၼ့်ႁၼ်ၶႂ်ႈတၢင်ႇႄၼဢမ်ႇၼၼ်ၶႂ်ႈလႅၵ်ႈလႆၢႈၼႆၸုိင်ၶႅၼ်းေတႃႈ ၵပ်ႈသိုပ်ႇမႃးဢမ်ႇၼၼ်ၵႂႃႇတီႈဢွင်ႈၿလွၵ့်"မွၵ်ႇမုၼ်းမႂ်ႇဢွၼ်ႊလႆး" ဢၼ်ၸၢင်ႈတၢင်ႇႄၼလွင်ႈပႆၢး ဝူၼ့်လႆႈၼၼ့်ေသတၢငႇ်ႄၼဝႆ့ပၼ်ေသၵမ်း။ ေပႃးဝႃႈၶႂ်ႈၵမ့်ၸွႆႈလွင်ႈၵႃႊၸႂ်ႉၸႆၢႇဝႅပ့်ၼႆေၵႃႈၵပ်းသုိပ်ႇမႃးလႆႈယူႇၶႃႈ၊

မုင်ႈမွင်းတၢင်းၵမ့်ၸွႆႈႁႅင်းတူဝ်ႁႅင်းၸႂ်ႁႅင်းတၢင်းႁူႉႁႅင်းငိုၼ်းတွင်းယႂ်ႇၼမ်ေသ

မွၵ်ႇမုၼ်းမႂ်ႇ


Tai Info


Ads

รับแปลเอกสาร 

รับแปล ภาษา

ภาษาไทย - ภาษาพม่า
ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย
สนใจติดต่อ โทร 081-8230864 moshi.sam@hotmail.com

 

รับสอน ภาษา ไทใหญ่


รับสอนบุคคลทั่วไป ที่สนใจ การพูด การเขียน ในภาษาไทใหญ่ ตัวต่อตัว
สอนโดย อาจารย์ชาวไทใหญ่
สนใจติดต่อ โทร 081-8230864

รับเหมาทาสีทั่วไป


รับเหมาทาสีทั่วไปโดยช่างชำนาญ
สนใจติดต่อ -
(ช่างอ๊อด) โทร 081-626--6943

ႁပ့်သူင်ႇငိုၼ်း

ႁပ့်သူင်ႇငိုၼ်းမူိင်းတႆးပတ်းပိုၼ့် ၵပ်းသိုပ်ႇ - 089-7942309

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.
affiliate_link
affiliate_link